Diagnoza psychologiczna służy zbadaniu i wyjaśnieniu różnorodnych mechanizmów psychologicznych, które wpływają na powstawanie zgłaszanych problemów. Jej celem jest uzyskanie całościowego obrazu danej osoby. Diagnozie może być poddana osoba dorosła lub dziecko, a wykonywana jest przez doświadczonych specjalistów.

Celem diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży może być zbadanie:

 • Poziomu funkcji poznawczych dziecka (intelekt)

 • Specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.)

 • Osobowości i temperamentu

 • Zaburzeń emocjonalnych

 • Trudności adaptacyjnych

 • Zaburzeń rozwojowych

 

W proces diagnostyczny dziecka zaangażowani są różni specjaliści – psycholog, psychiatra, logopeda – a każdy zgłaszany problem traktowany jest indywidualnie i analizowany na wielu różnych płaszczyznach. Dobrze postawiona diagnoza jest ważna w podjęciu dalszych kroków do rozwiązania zgłaszanego problemu, udzieleniu pomocy i wsparcia dziecku.

Celem diagnozy psychologicznej osoby dorosłej może być:

 • Analiza funkcjonowania w życiu codziennym

 • Ocena mocnych stron i trudności danej osoby

 • Analiza mechanizmów psychologicznych leżących u źródła zgłaszanego problemu

 • Dopasowanie indywidualnego programu terapeutycznego

Prowadzimy diagnostykę psychologiczną w obszarze:

 • Badania intelektu i funkcji poznawczych

 • Diagnozy osobowości i temperamentu

 • Predyspozycji zawodowych

Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej obejmuje najczęściej 3-4 spotkania diagnostyczno-konsultacyjne, w ramach których przeprowadzany jest wywiad, wystandaryzowane testy psychologiczne oraz omówienie wyników diagnozy.